NİĞDE İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Türbeler


NİĞDE MERKEZDE BULUNAN TÜRBELER

Adı: Dört Ayak Türbesi

Adresi ve Konumu: Yenice Mahallesi, Dört Ayak Sokak

Mülkiyeti: Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün mülkiyetindedir.

Banisi (Yaptıran): -

Yapan (Mimarı) : -

Tarihçesi: XVIII. Yüzyılın ikinci yarısı

Dönemi : Osmanlı

Kullanım Durumu: Ziyarete açıktır.?

Mimari Tanımı: Dıştan yaklaşık 3.82x3.82 m. ölçülerindeki yapı “Baldeken Tipi” türbeler grubuna girer. Türbe; kuzey-güney doğrultusunda eğimli bir arazi üzerine yerleşmiş olup kubbenin iç kısmında tuğla; ayak, kemer ve kubbenin dış kısmında yöresel sarımtırak renkte ince yonu trakit taşı kullanılmıştır.

Türbe “L” biçiminde ve 2.00 m. yüksekliğindeki dört ayağa sivri kemerler yardımıyla oturan 2.70 m. çapında kubbeyle kapatılmıştır. Örtü sistemine köşelerden pandantiflerle geçilmiştir. Ayakların dış köşeleri, kemerlerin üzengi hizasından itibaren pahlanarak yaklaşık 0.40 m. yüksekliğinde ve taş kornişle nihayetlenen sekizgen planlı kasnak oluşturulmuştur. Kubbe altında dikdörtgen prizma şeklinde yekpare taş sanduka bulunmaktadır. Sanduka üzerinde yazı olmadığı için kime ait olduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte türbenin hemen yakınında bulunan Dört Ayak Camii’nin banisi Mehmet Bin Hüseyin ‘e ait olabileceği düşünülmektedir.

Yapı oldukça sade inşa edilmiştir.


r1.png


r2.png


Adı:  Esen Bey Türbesi

Adresi ve Konumu: Niğde, Merkez İlçesi, Esenbey Mahallesi, Minareci Sokak.

Mülkiyeti: Şahıs Mülkiyetindedir.

Banisi (Yaptıran): -

Yapan (Mimarı) :

Tarihçesi: XV. Yüzyılın ilk yarısı

Dönemi : Karamanoğulları Beyliği

Kullanım Durumu: Ziyarete açıktır. ?

Mimari Tanımı: Yapının inşa kitabesi yoktur.Eretna hükümdarı Gıyaseddin Mehmet Bey’in (1352-1365) oğlu II.Eretna’nın oğlu Esen Bey’e aittir.  Yapı; dıştan 7.15x7.15m. boyutlarında, tek katlı ve kare planlı türbeler grubuna girer. Duvarlarda ve kubbenin iç kısmında sarımtırak renkte ince yonu trakit taşı, kubbenin dış kısmında moloz taş kullanılmıştır. Kubbe dış kısmında moloz taş kullanılmıştır. Türbeye batı cephenin kuzey köşesinde açılan ahşap lentolu kapıdan girilir. İç mekanın zemini kapıdan 1.55 m. alçakta olduğundan dört basamaklı taş merdivenle inilir. Türbe içten 5.45x5.45m. boyutlarında ve köşelerden tromplarla geçilen hafif sivri kubbeyle örtülüdür. Kasnaksız kubbe, doğrudan duvarların üzerine oturmaktadır. İç mekan; kuzey duvarının altı kısmında bir; güney,doğu ve batı duvarlarının üst kısmında birer; kubbenin eteğinde dört adet olmak üzere toplam sekiz pencere ile aydınlatılmıştır. Bunlardan sadece kubbedeki üç pencere fonksiyonunu sürdürmekte, diğerleri ise örülerek kapatılmıştır. Güney duvarının ortasına, zeminden 0.95 m. yüksek tutulan dikdörtgen planlı nişe sahip basit bir mihrap yerleştirilmiştir. Türbe toprak zemininde dikdörtgen prizma şeklinde iki adet taş sanduka bulunur.  Üzerinde kitabe olmayan sandukalardan büyüğünün Esen Bey’e, diğerinin de karısına ait olduğu belirtilmektedir. Türbe oldukça sade inşa edilmiştir. Sadece güney duvarı sonradan sıvanarak boyalarla dilimli kemerli panolar oluşturulmuş ve bunların içi yine kalem işi tekniğinde, kandil, mum, çiçek ve testi gibi motiflerle hareketlendirilmiştir. Yine bu duvara boyalarla “Besmele ve Ayete’l-Kürsi” yazılmışsa da ayet ve süslemelerin bir kısmı tahrip olmuştur.


r3.png

r4.pngAdı: Gündoğdu Türbesi

Adresi ve Konumu: Yenice Mahallesi, Türbe Sokak’ta ve Hüdavent Hatun Tüebesi’nin güney tarafında yer alır.

Mülkiyeti: Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün mülkiyetindedir.

Banisi (Yaptıran):

Yapan (Mimarı): -

Tarihçesi: 1344 yılı civarı.

Dönemi: Eretna Beyliği

Kullanım Durumu: Ziyarete açıktır.?

Mimari Tanımı: Türbenin inşa kitabesi yoktur. Ancak Haziran 1344 M. tarihinde ölen “Gündoğdu oğlu Hakkı Bevvap” adına yazılan mezar kitabesi sonradan taçkapıya yerleştirildiğinden 1344 yılı civarında yapıldığı kabul edilebilir. Yapı, tek katlı ve kare planlı türbeler grubuna girer. Yapının inşasında sarımtırak renkte ince yonu trakit taşı, kemerinde kırmızı ve sarımtırak renklerde kesme taş mermer kullanılmıştır. Kare planlı türbenin cephe duvarları zeminden 2.20 m. yükseklikten itibaren birbirine bitişik iki üçgen oluşturacak şekilde pahlanarak üst kısımda onikigen planlı ensiz b kasnak meydana getirilmiştir. Kasnaktan da profil silmeli kornişle oniki yüzeyli külaha geçilmiş böylece türbe dıştan piramidal külahla, içten de tromplu kubbe ile kapatılmıştır.  Dıştan içe doğru kademelenen ve zengin taş süslemeye sahip bir taçkapısı bulunmaktadır. İç mekânın aydınlığı kuzey ve batı duvarlarının ortalarında açılan birer pencereyle sağlanmış ve güney duvarının ortasına da mukarnas kavsaralı taş mihrap yapılmıştır. Türbenin içinde kısmen tahrip olmuş iki adet mermer sanduka bulunmaktadır.

Adı: Hüdavent Hatun Türbesi.

Adresi ve Konumu: Yenice Mahallesi, Türbe Sokak’taki park içerisindeyer alır.

Mülkiyeti: Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün mülkiyetindedir.

Banisi (Yaptıran): Anadolu Selçuklu Hükümdarı IV. Rükneddin Kılıç Arslan’ın kızı Hüdavent Hatun.

Yapan (Mimarı): -

Tarihçesi: Taç kapının üzerindeki inşa kitabesine göre 712 H./1312-1313 M.

Dönemi: İlhanlılar.

Kullanım Durumu: Ziyarete kapalıdır.

Mimari Tanımı: Günümüze bazı onarımlar görerek gelen türbe, orijinal özelliğini korumaktadır. İIhanlı Hakanı Abaka Han’ın onayı ile öldürülen Anadolu Selçuklu Sultanı IV. Rükneddin Kılıç Arslan’ın kızı olan Hüdavend Hatun türbeyi 1312 yılında kendisi için yaptırmıştır. Babasının ölümünün ardından 1276 yılında İlhanlı Sarayı’na Abaka Han’ın gelini olarak giden Hüdavend Hatun, eşi Argun Han’ın ölümünden (1291) sonra yurda dönmüş ve Anadolu Selçuklu Devleti’ni yıkılışa götüren olaylara tanıklık etmiştir. Anadolu Selçuklularının tarih sahnesinden çekildiği günlerde inşa ettirilen türbe; tek katlı ce sekizgen planlı türbeler grubuna girer. Türbenin inşasında sarımtırak renkte ince yonu trakit taşı, siyah kesme taş ve mermer kullanılmıştır. Yapı sekiz kenarlı bir kaide üzerinde sekizgen gövde olarak yükselmekte ve üstte onaltı kenarlı kasnağa dönüşerek içten kubbe ile, dıştan da sekiz kenarlı piramidal külahla kapatılmıştır.

Hüdavend Hatun Türbesi’nin imge ve simgelerle yüklü farklı konu ve içerikli figürlü yüksek kabartmaları bulunmaktadır. Kıvrımlı dallar arasına ve bitki saplarına işlenmiş çok sayıda kabartma insan maskına ilk kez bu yapıda rastlanmaktadır. Türbenin kuruluşunda hemen hemen tüm kültürlerde cennetle ilişkilendirilen sekiz sayısının temel alındığı ve türbenin titizlikle ana, ara ve ikincil ara yönlere uygun olarak konumlandırıldığı, hatta biçimlendirildiği görülmektedir. Bu tasarım tam bir mandala olarak dikkat çekmektedir. Kasnaktaki yanağına gözünden akan bir damla yaşla tasvir edilmiş Hüdavend Hatun’u simgeleyen taçlı kadın başı ve hemen yanındaki aslan kabartması türbenin bir hanedan üyesine ait olduğunu ilan etmektedir. Zengin çeşitlilikteki bezemeleri ile Hüdavend Hatun Türbesi, Anadolu Selçuklularla Moğolların ortak eski kültürlerinden gelen imge ve simgeleri çağının teknik ve sanatsal özellikleriyle yepyeni bir yorum ve üslupla bütünleştirerek anlam bütünlüğü yakalamış öncülü ve tekrarı olmayan özgün bir mimari eserdir.
r6.png

r7.png


r8.png


Adı: Kemali Ümmi Türbesi

Adresi ve Konumu: Niğde, Merkez İlçesi, Yenice Mahallesi, Dört Ayak Sokak.

Mülkiyeti: Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün mülkiyetindedir.

Banisi (Yaptıran):

Yapan (Mimarı): -

Tarihçesi: 880 H./1475-76

Dönemi: Osmanlı

Kullanım Durumu: Ziyarete açıktır.

Mimari Tanımı: Yapı; tek katlı, kare planlı türbeler grubundadır. Yapıda güney cephe, kubbe ve kasnakta sarımtırak renkte ince yonu trakit taşı, diğer cephelerde moloz taş kullanılmıştır. Duvarlarda iki sıra ahşap hatıla yer verilmiştir. Türbeye mescidin batı duvarında açılan sivri kemerli açıklıktan girilir. Türbe kapısının orijinalinde doğu cephede yer aldığını ve bu cepheye sonradan mescit yapılınca kapının sivri kemerli geniş açıklık şeklinde düzenlenerek harim ile bağlantı sağlandığı düşünülmektedir. Türbe içten 4.55x4.55m. boyutlarında olup köşelerden tromplarla geçilen yarım küre kubbeyle örtülmüştür. Kubbe sekizgen kasnağa oturmaktadır. İç mekân; güney duvarında bir mazgal pencere ve kubbe kasnağında içten yuvarlak, dıştan dikdörtgen kesitli dört küçük pencere ile aydınlatılır. Türbede iki taş sanduka bulunur Üzerlerinde yazı olmayan sandukalardan büyük olanının Kemali Ümmi’ye ait olduğu düşünülmektedir.

r9.png

r10.pngAdı: Kesikbaş Türbesi

Adresi ve Konumu: Niğde Merkez İlçesi, Burhan Mahallesi, İspiroğlu Sokak.

Mülkiyeti: Şahıs Mülkiyetindedir.

Banisi (Yaptıran): -

Yapan (Mimari) : -

Tarihçesi: XIV. yüzyıl.

Dönemi : XIV. Yüzyıl.

Kullanım Durumu: Ziyarete açıktır. ?

Mimari Tanımı: Yapı; tek katlı, dikdörtgen planlı türbeler grubuna girer. Dıştan yaklaşık 5.40x9.95m. ölçülerinde olan yapı doğu-batı doğrultusunda yerleştirilmiştir. Türbe inşasında yöresel sarımtırak renkte ince yonu trakit taşı kullanılmıştır. Yapıya doğu cephenin kuzey köşesinde yer alan 1.20x2.35m. ölçülerinde söveli ve basık kemerli kapıdan girilir. İç mekân 3.90x8.40m. boyutlarında ve yanlarda duvarlara, ortada iki beton kirişe istinat eden düz toprak dam ile örtülüdür. Tavan ise alttan kontrplak ile kaplıdır. İç mekân aydınlığı alt kısımda kuzey duvarında bir, batı duvarında üst kısımda bir, güney duvarında ise iki olmak üzere ahşap lentolu dört mazgal pencere ile sağlanmıştır. Güney duvarının batı tarafında, yarım daire planlı nişe sahip küçük ve basit bir mihrap ile doğu duvarında dikdörtgen kesitli dolap nişi bulunur. İç mekân ortasında 0.80x1.20x2.20m. ölçülerinde basit ahşap parmaklıklarla yine ahşap sanduka vardır. Türbede kuzey ve güney cephe duvarlarının üst kısmına yerleştirilen iki onarım kitabesi vardır. 


r11.png

r12.png

Adı: Sır Ali Türbesi

Adresi ve Konumu: Niğde, Merkez İlçesi, Sır Ali Mahallesi, Çeşmeli Sokak.

Mülkiyeti: Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün mülkiyetindedir.

Banisi (Yaptıran):

Yapan (Mimarı): -

Tarihçesi: 1712 yılı civarı.

Dönemi: Osmanlı

Kullanım Durumu: Ziyarete açıktır.

Mimari Tanımı: TürbeSır Ali Camii’nin kuzeybatı köşesine yerleştirilmiş ve cami ile organik bir bütünlük oluşturmaktadır. Türbeye harimin kuzey duvarının batı tarafında yer alan ahşap lentolu basit kapıdan girilir. Türbe, alttan ahşap kirişli düz toprak dam ile üstten de kiremit çatı ile kapatılmıştır. Örtü sistemi yanlarda duvarlara oturtulmuştur. Yapının batı duvarında açılan mazgal pencere sonradan kapıya dönüştürülmüştür. İç mekânda onarımlar sırasında beton ile kaplanan sandukanın Sır Ali’ye ait olduğu söylenmektedir. Türbenin inşa kitabesi yoktur.


Adı: Sungur Bey Türbesi

Adresi ve Konumu: Niğde, Merkez İlçesi, Sungur Mahallesi.

Mülkiyeti: Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün mülkiyetindedir.

Banisi (Yaptıran):

Yapan (Mimarı): -

Tarihçesi: 1335.

Dönemi: İlhanlılar.

Kullanım Durumu: Ziyarete kapalıdır.

Mimari Tanımı: Yapı; tek katlı, sekizgen planlı türbeler grubundadır. Yapının inşasında sarımtırak renkte ince yonu trakit taşı ve mermer malzeme kullanılmıştır. Türbe, Sungur Bey Cami’nin doğu cephesinin güney tarafına bitişik olarak yapılmıştır. Sekiz kenarlı bir kaide üzerinde sekizgen gövde olarak yükselmekte olan türbe, üstte onaltı kenarlı kasnağa dönüşerek içten kubbeyle, dıştan da onaltı yüzeyli piramidal külahla örtülmüştür. Sekizgen planlı gövde, profilli silme ve tek sıra mukarnaslı konsolla son bulan sekiz kenarlı kaide üzerine oturmaktadır. Türbeye kuzey cephede açılan ve üç basamaklı merdivenle çıkılan mukarnas kavsaralı taç kapıdan girilir. Türbe dıştan olduğu gibi içten de sekizgen planlı olup duvarların üst kısmı sağır sivri kemerlerle hareketlendirilmiş ve yarım küre kubbeyle kapatılmıştır. Kıble duvarında beş kenarlı nişe sahip mukarnas kavsaralı kesme taş mihrap yer alır. Sekizgen prizmal gövdenin üst kısmında, mukarnaslı konsollarla cumba gibi dışa taşan on altı kenarlı kasnak ve piramidal külah, türbeye konstrüksiyon bakımından olduğu kadar dekoratif açıdan da ayrı bir özellik kazandırmaktadır.

Adı:
Şah Süleyman Türbesi

Adresi ve Konumu: Niğde Merkez İlçesi, Şah Süleyman Mahallesi, Emin Erişingil Caddesi.

Mülkiyeti: Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün mülkiyetindedir.

Banisi (Yaptıran): -

Yapan (Mimarı): -

Tarihçesi: XIV. yüzyılın ikinci yarısı.

Dönemi: -

Kullanım Durumu: Ziyarete kapalıdır.

Mimari Tanımı: Yapı; tek katlı, eyvan tipi türbeler grubuna gire. Dıştan yaklaşık 6.10x7.50m. ölçülerindedir. Türbe; kuzey-güney doğrultusunda eğimli bir arazi üzerine yapılmıştır. Duvarlar ve giriş açıklığında sarımtırak renkte ince yonu trakit taşı, örtü sisteminde tuğla kullanılmıştır. Yapının dışa bağlantısı, avlunun batı duvarının güney köşesindeki kapı ile sağlanmaktadır. Türbenin zemini avludan aşağıda kaldığından üç basamaklı merdivenle inilmektedir. Türbe hafif çarpık planlı ve içten ortalama 3.70x4.65m. boyutlarındadır. İç mekanda 0.90x0.90x2.18m. boyutlarında dikdörtgen prizma şeklinde kesme taş sanduka bulunur. Sanduka üzerinde yazı ve süsleme yoktur.Adı: Şeref Ali Türbesi

Adresi ve Konumu: Niğde, Merkez İlçesi, Y.Kayabaşı Mahallesi,

Mülkiyeti: Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün mülkiyetindedir.

Banisi (Yaptıran): Mutasarrıf Hacı Said Paşa.

Yapan (Mimarı): -

Tarihçesi: 1282 H./1865-66

Dönemi: Osmanlı

Kullanım Durumu: Ziyarete kapalıdır.

Mimari Tanımı: Yapı; tek katlı, dikdörtgen planlı türbeler grubundadır. Dıştan 5.90x9.20m. boyutlarında olan türbe, kuzey-güney konumlandırılmıştır. Yapının inşasında sarımtırak renkte ince yonu trakit taşı ile itinalı işçilik bir vardır. Duvarlarda düz atkı taşlı pencereler açılarak cepheler hareketlendirilmiştir. Cephe duvarları taş kornişlerle sınırlandırılmıştır. Türbeye doğu cephenin kuzeyinde açılan basık kemerli ve söveli kapıdan girilir. Enine düzenlenen iç mekân, kubbe ve beşik tonozla örtülü iki hacimden oluşur. Mekanlar arası bağlantı sivri kemerli açıklıkla sağlanmıştır. Kare planlı mekân, alttan yarım küre kubbeyle, üstten de sekizgen kasnak üzerinde yükselen sekiz yüzeyli piramidal külah ile kapatılmıştır. Türbe içerisinde bulunan 0.80x0.80x2.20m. boyutlarında kesme taştan sandukanın Şeref Ali’ye ait olduğu düşünülmektedir. Kubbeli mekânın güney duvarındaki sivri kemerli açıklıktan, beşik tonoz ile örtülü mescit bölümüne geçilir. Bu hacmin güney duvarı ortasında yarım daire planlı nişe sahip küçük mihrap bulunmaktadır. İnşa kitabesinden daha önce mevcut olan türbenin yıkılıp yerine Hacı Said tarafından ikinci defa şimdiki türbenin yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Yapı sade inşa edildiğinden süsleme yoktur.

MERKEZE BAĞLI KÖY VE KASABALARDAKİ TÜRBELER

Adı: Hikmet Baba Türbesi

Adresi ve Konumu: Niğde, Merkez İlçesi, Değirmenli Kasabası.

Mülkiyeti: Değirmenli Kasabası Belediyesi mülkiyetindedir.

Banisi (Yaptıran): Mutasarrıf Hacı Said Paşa.

Yapan (Mimarı): -

Tarihçesi: XVIII. Yüzyıl.

Dönemi: Osmanlı

Kullanım Durumu: Ziyarete açıktır.

Mimari Tanımı: Halk arasında “Hikmet Baba Türbesi” olarak bilinen yapıdır. Köy içi mezarlığında bulunan yapının inşa kitabesi yoktur. Yapı, tek katlı, kare planlı türbeler gurubundadır. Türbenin tamamında yöresel beyaz ince yonu trakit taşı kullanılmıştır. Günümüze bazı onarımlarla gelen yapı orijinal özelliğini korumaktadır. Türbeye doğu cephesinin ortasında açılan söveli ve basık kemerli kapıdan girilir. İç mekân, kuzey ve batı duvarlarında açılan içten basık kemerli, dıştan dikdörtgen kesitli iki küçük pencere ile aydınlatılmıştır. Yapı içten köşelerden tromplarla geçilen yarım kubbe ile kapatılmış olup dıştan farklı bir örtü sistemi ile karşılaşılmaktadır. Türbe dıştan alttan yarı yüksekliğe kadar sekiz yüzeyli ehrami külah biçiminde başlayıp, üst kısmı kubbe şeklinde sonuçlanmaktadır. Tespit edilebildiği kadarıyla bu tarz bir örtü sistemine başka yapılarda rastlanılmamıştır. Türbenin içinde dikdörtgen prizma şeklinde çift şahideli taş sanduka bulunmaktadır ve güney duvarında mukarnas kavasaralı mihrap yer alır. Sandukanın yörede saygın bir kişi olduğu anlaşılan ve hayatı hakkında bilgi olmayan “Hikmet Baba” ya ait olduğu belirtilmektedir.


Adı: Çomak Dede Türbesi

Adresi ve Konumu: Niğde, Merkez İlçesi, Elmalı Kasabası.

Mülkiyeti: Elmalı Kasabası Belediyesi mülkiyetindedir.

Banisi (Yaptıran): Mutasarrıf Hacı Said Paşa.

Yapan (Mimarı): -

Tarihçesi: XVIII. Yüzyıl.

Dönemi: Osmanlı

Kullanım Durumu: Ziyarete açıktır.

Mimari Tanımı: Yapı, tek katlı, kare planlı türbeler gurubuna girer. Türbenin tamamında yöresel sarımtrak ince yonu trakit taşı kullanılmış ve cephe duvarları taş kornişle nihayetlendirilmiştir. Günümüze bazı onarımlarla gelen yapı orijinal özelliğini korumaktadır. Türbeye kuzey cephesinin ortasında açılan söveli ve basık kemerli kapıdan girilir. Kapının eşik taşı toprak seviyesinden dört basamak aşağıda kalmıştır. Yapı içten köşelerden tromplarla geçilen yarım kubbe ile kapatılmıştır. Kasnağa yer verilmediği için kubbe doğrudan duvarların üzerine oturmaktadır. İç mekân, doğu ve batı duvarlarında birer adet küçük mazgal pencere ile aydınlatılmıştır. Güney duvarının ekseninden hafif doğu tarafa kaydırılan mihrabiye kaş kemerli ve dikdörtgen planlı nişe sahiptir. Türbenin içinde iki adet basit taş sanduka bulunmaktadır. Büyük sandukanın Çomak Dede’ye ait olduğu belirtilmektedir.

r21.png
r22.png


Adı: Şeyh İbrahim Kümbeti

Adresi ve Konumu: Niğde, Merkez İlçesi, Güllüce Köyü

Mülkiyeti: Güllüce Köyü Muhtarlığının mülkiyetindedir.

Banisi (Yaptıran): -

Yapan (Mimarı): -

Tarihçesi: XVIII. yüzyılın ilk yarısı.

Dönemi: Osmanlı

Kullanım Durumu: Ziyarete açıktır.

Mimari Tanımı: Yapıgünümüze bazı ilaveler ve onarımlar görerek gelmiştir. Kümbet kare planlı ana mekân ile bunun güney duvarına sonradan eklenen daha küçük ikinci bir hacimden oluşur. Kuzey-güney doğrultusunda eğimli arazi üzerine yerleştirilen kümbet iki mekanla beraber yaklaşık dikdörtgen bir plana sahiptir. Yapının inşasında sarımtırak renkte ince ve kaba yonu taş kullanılmıştır. Batı cephenin kuzey köşesinde açılan söveli ve lentolu kapıdan kare planlı ana mekâna girilir. Bu hacmin zemini kapının eşik taşından aşağıda tutulmuştur. İçten hafif sivri kubbeyle, dıştan da sekiz yüzeyli basık külahla örtülmüştür. Kubbe sekiz kenarlı kasnak üzerinde yükselmektedir. Ana mekânın aydınlığı, batı duvarında açılan dikdörtgen kesitli küçük mazgal pencere ve örtü sisteminde açılan iki küçük yuvarlak pencere ile sağlanmıştır. Ana mekânın güney duvarına bitişik olarak yan yana dikdörtgen prizma şeklindeki iki taş sanduka yerleştirilmiştir. Kaynaklarda sandukaların Şeyh İbrahim ve Şeyh Musa’ya ait olduğu belirtilmektedir. Kümbet sade bir şekilde inşa edilmiştir.
r23.png


r24.png

Adı: Şeyh İbrahim Tekkesi’nin Türbesi

Adresi ve Konumu: Niğde, Merkez İlçesi, Güllüce Köyü

Mülkiyeti: Güllüce Köyü Muhtarlığının mülkiyetindedir.

Banisi (Yaptıran): -

Yapan (Mimarı): -

Tarihçesi: XVIII. Yüzyıl.

Dönemi: Osmanlı

Kullanım Durumu: Ziyarete açıktır.

Mimari Tanımı: Yapıgünümüze kadar pek çok onarım görerek gelmiştir. Kuzey-güney doğrultusunda eğimli arazi üzerine yerleştirilen türbe kare bir plana sahiptir. Kümbet kare planlı ana mekân ile bunun güney duvarına sonradan eklenen daha küçük ikinci bir hacimden oluşur. Yapının inşasında ince yonu taş ve moloz taş kullanılmıştır. Türbeye doğu cephenin ortasında açılan dikdörtgen kesitli kapıdan girilir. Yapı içten yanlarda duvarlara istinat eden doğu batı yönünde beşik tonoz ile kapatılmıştır. Ancak burada örtü sisteminin en önemli özelliği, beşik tonozun sık aralıkla yerleştirilen dört sivri takviye kemeriyle desteklenmiş olmasıdır. İç mekân doğudaki kapının üst kısmına yerleştirilen bir pencere ile aydınlatılmıştır. Yapının içinde yan yana yerleştirilen iki taş sanduka bulunmaktadır.


r25.pngAdı: Koyunlu Türbesi

Adresi ve Konumu: Niğde, Merkez İlçesi, Koyunlu Köyü, Aşağı Mahalle, Alicik Sokak.

Mülkiyeti: Koyunlu …… mülkiyetindedir.

Banisi (Yaptıran): -

Yapan (Mimarı): -

Tarihçesi: XV. Yüzyıl.

Dönemi: Osmanlı

Kullanım Durumu: Ziyarete açıktır.

Mimari Tanımı: Kaynaklara göreKoyunlu Köyünde yerleşim, Niğde’ye 1366-1470 yılları arasında hâkim olan Karamanoğulları Beyliği döneminde olmuştur. Bu bilgiyle beraber yapının mimari özellikleri de dikkate alındığında türbenin XV. Yüzyılda inşa edildiği düşünülmektedir. Günümüze bazı onarımlar görerek gelen yapı orijinal özelliğini büyük ölçüde korumaktadır. Hafif eğimli arazi üzerine kuzey-güney doğrultusunda yerleştirilen türbe, tek katlı ve dikdörtgen planlı olup yapının tonoz kemerlerinde kaba yonu taş, diğer kısımlarında ise moloz taş malzeme kullanılmıştır. Sokağa açılan kapıdan türbenin küçük avlusuna geçilmektedir. Türbeye güney cephenin doğu köşesine yerleştirilen dikdörtgen kesitli kapıdan girilir. Yapıda beşik tonoz örtü sistemi kullanılmış olup buradaki örtü sisteminin en önemli özelliği, beşik tonozun sık aralıkla yerleştirilen dört sivri takviye kemeriyle desteklenmiş olmasıdır. İç mekân, tonoz kilit taşında açılan bir ışık gözüyle aydınlatılmıştır. Türbenin içinde dört tane ahşap sanduka bulunmaktadır. 
r26.pngr27.png
Gündoğdu Türbesi.pdf
Kesikbaş (ŞEMSİ TEBRİZİ) Türbesi.pdf
Gülbaba Türbesi.pdf
Hüdavent Hatun Turbesi.pdf
Esen BEy Türbesi.pdf
Şah Süleyman Türbesi.pdf
Kemali Ümmi Türbesi.pdf
Şeyh Bahaeddin Veli Türbesi.pdf
Dört Ayak Türbesi.pdf
Şerif Ali Türbesi.pdf